Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου


Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για κάθε βαθμίδα υπάρχει διαφορετικό βραβείο. Τα σχολεία διαγωνίζονται στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε τρεις γενικούς τομείς:

Α. Παιδαγωγικό
Β. Κοινωνικό και οργανωτικό
Γ. Περιβαλλοντικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» ή κριτήρια, με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Οι δείκτες αυτοί στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στο σετ των «δεικτών αειφόρου ανάπτυξης» του Ο.Η.Ε., ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι «δείκτες εκπαίδευσης για την αειφορία» που έχει δημιουργήσει η UNΕCE. Τα κριτήρια ή δείκτες μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά, χωρίς να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε περίπτωση αποχώρησης.

Τι χρειάζεται ένα Βραβείο Αειφόρου Σχολείου;

Το Σεπτέμβριο του 2002 υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το ψήφισμα 57/254, το οποίο καθιέρωσε τη «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (2005-2014). H UNESCO ορίστηκε ως ηγετικός φορέας για την προώθησή της. Σκοπός της «Δεκαετίας» είναι να μπορέσουν οι αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης να βρουν «χώρο» στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα.

Η «Δεκαετία» αποσκοπεί:

- στην προαγωγή της εκπαίδευσης ως βάσης για μια πλέον βιώσιμη ανθρώπινη κοινωνία
- στην ενσωμάτωση της Αειφόρου Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων
- στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης
- στην ανταλλαγή καινοτομικών προγραμμάτων, πολιτικών και πρακτικών για την προώθηση της ιδέας της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το Αειφόρο Σχολείο είναι το μέλλον του σχολείου συνολικά. Είναι ένα αύταρκες, αυτοκατευθυνόμενο, βαθιά φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο λειτουργεί δημοκρατικά και μπορεί να προσφέρει:

    * Βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμού μάθησης
    * Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων.
    * Βελτίωση του επιπέδου των εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής συνεργασίας και επιμόρφωσης.
    * Ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείς της κοινωνίας
    * Μεταφορά τεχνογνωσίας στα σχολεία σχετικά με την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.
    * Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών κτηρίων
    * Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων
    * Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
    * Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού
    * Μείωση της κατανάλωσης νερού
    * Μείωση του κόστους συντήρησης από τη μείωση ή εξαφάνιση των βανδαλισμών.
    * Σημαντικότατη βελτίωση της εικόνας και της αυτοεικόνας των ελληνικών σχολείων
    * Δημιουργία ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών.
    * Συμβολή των σχολείων στην επίτευξη του εθνικού στόχου, της πράσινης ανάπτυξης.

«Αειφορία (ή αειφόρος ανάπτυξη) είναι εκείνη που επιτρέπει στις σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους».
(World Commission on Environment and Development, 1987)


Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.aeiforosxoleio.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου